Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn

Wema Biblu tɔn e nɔ nyí Jɔbu é sín vɔ̌gbɔnji klewun, tan ɖé wɛ bo na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mɛ dó nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn sín xó e ɖò atɛ mɛ é jí.