Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Hlɔmanu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Hlɔmanu lɛ Tɔn

Sin sɛ̀ xwè na klewun wema Hlɔmanu lɛ tɔn tɔn: alixlɛ́mɛ gbigbɔ tɔn e kúnkplá lee Jehovah ma nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ gbɔn é kpo lee nǔ ɖi nú Klisu Jezu ɖò taji gbɔn é kpo tɔn.