Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Vɔ̌gbɔnji aluwɛ kpo nukúnɖiɖo kpo sín xógbe e ɖò wema Gbɛvíhan tɔn mɛ lɛ é tɔn.