Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Vɔ̌gbɔnji aluwɛ kpo nukúnɖiɖo kpo sín xógbe e ɖò wema Gbɛvíhan tɔn mɛ lɛ é tɔn.