Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Galatinu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Galatinu lɛ Tɔn

Kplɔ́n lee wema e è sɛ́dó Galatinu lɛ é xlɛ́ ɖɔ Klisu kpo mɛ e na ɖu axɔ́su xá ɛ lɛ é kpo wɛ nyí kúnkan gbigbɔ tɔn Ablaxamu tɔn gbɔn é.