Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Filipunu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Filipunu lɛ Tɔn

Kplɔ́n lee gbejininɔ ɖò yadonúmɛ lɛ mɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é ɖò wema-sɛ́dó-mɛ Filipunu lɛ tɔn mɛ.