Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Ezekiyɛli Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ezekiyɛli Tɔn

Vɔ̌gbɔnji klewun ɖé dó wema Ezekiyɛli tɔn jí, wema ɖé wɛ bo jɛhun dó sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ jí.