Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Ezekiyɛli Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ezekiyɛli Tɔn

Vɔ̌gbɔnji klewun ɖé dó wema Ezekiyɛli tɔn jí, wema ɖé wɛ bo jɛhun dó sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ jí.