Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Ezayíi tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ezayíi tɔn

Kplɔ́n nǔ dó nǔɖɔɖ’ayǐ gbeyiɖɔ Ezayíi tɔn e nyí wɛn gbɔdónúmɛ tɔn, weziza tɔn kpo nukúnɖiɖo tɔn ɖé kpo é wu.