Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Amɔsi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Amɔsi Tɔn

Nyì nukún kpɔ́n wema Amɔsi tɔn mɛ klewun, nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo gb’akpà nú mɛ dó nukúnkɛ́ndídó wu, bo lɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn ɖiɖó ayǐ sín xó ɖ’ayǐ.