Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Abudiyasi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Abudiyasi Tɔn

Vɔ̌gbɔnji klewun ɖé dó nǔɖɔɖ’ayǐ Abudiyasi tɔn jí; wema e na nukúnɖiɖo mɛ, bo d’akpá ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é na jɛ wě é ɖé wɛ.