Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte 2 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 2 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Sin sɛ̀ xwè na klewun 2 Kɔlɛntinu lɛ tɔn: wema-sɛ́dó-mɛ e gosin Mawu gɔ́n é ɖé wɛ, bo tɛɖɛ̌ nǔblawukúnúmɛ Jehovah tɔn kpo hwɛjijɔ tɔn kpo jí.