Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Ɛsidlasi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ɛsidlasi Tɔn

Kplɔ́n nǔ taji lɛ dó wema Ɛsidlasi tɔn wu, tan sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ tɔn ɖò Jeluzalɛmu hwenu e Izlayɛli-ví lɛ lɛkɔ sín kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu é.