Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Ðɛhan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ðɛhan Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó Ðɛhan lɛ wu, wema Biblu tɔn ɖé wɛ bo sixu dó gbɔ nú mǐ tawun dìn bo lɛ́ na mǐ nukúnɖiɖo.