Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Hanvíví Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Hanvíví Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó wema Hanvíví tɔn wu, wanyiyi adodwé kpo gbejininɔ kpo sín tan ɖé wɛ.