Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Tɔn

Nǔ e sixu d’alɔ xwédo towe b’ɛ na nɔ awǎjijɛ mɛ é sixu ɖò akpá towe có a dán ɛ. Video elɔ sɔ́ alɔnuwema Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ ɔ sín nu ɖó te.