Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte lɛ nú Sinsɛnzɔ́ Ɔ

Nukúnɖiɖo ɖé ka Ðè nú Mɛkúkú lɛ À?

Nukúnɖiɖo ɖé ka Ðè nú Mɛkúkú lɛ À?

Nukúnɖiɖo tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ? Ye ka sixu lɛ́ wá nɔ gbɛ̀ à?