Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nukúnɖiɖo ɖé ka Ðè nú Mɛkúkú lɛ À?

Nukúnɖiɖo ɖé ka Ðè nú Mɛkúkú lɛ À?

Nukúnɖiɖo tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ? Ye ka sixu lɛ́ wá nɔ gbɛ̀ à?