Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Tan Jonasi Tɔn: Nǔkplɔnmɛ ɖé Dó Akɔ́nkpinkpan kpo Nǔblawukúnúmɛ kpo Wu

Jehovah ɖegbe nú Jonasi ɖɔ é ni dó hwɛɖónúmɛ sín wɛn ɖé toxo Asilíi tɔn Ninivu, bɔ Jonasi jló bo tlitó. Amɔ̌, ɖò nǔ e jɛ bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, é mɔ nǔ e akɔ́nkpinkpan kpo nǔblawukúnúmɛ kpo nyí tawun é.