Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

NǓKPƆ́NNÚMƐ 7

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bo ma na kpé ta dò nú nǔgbo ɔ ǎ?