Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

NǓKPƆ́NNÚMƐ 6

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e a ɖò wemafɔ ɖé xà wɛ é? Enɛ gudo ɔ, nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ hwɛjijɔ e wu a xà wemafɔ ɔ é mɛ?