Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

NǓKPƆ́NNÚMƐ 5

Nǔxixa E Sɔgbe É

Nǔxixa E Sɔgbe É

Etɛ lɛ mɔ̌ ka sixu d’alɔ mɛ bɔ è na xà nǔ e è wlan é pɛ́pɛ́ d’aga?