Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

NǓKPƆ́NNÚMƐ 1

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na ba na ɖótó nǔ e a jló na ɖɔ é?