Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu: Video Lɛ

Sɔnǔ nú nǔwukpíkpé taji lɛ nú nǔxixa kpo mɛkplɔnkplɔn kpo ɖò agbawungba.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 1

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na ba na ɖótó nǔ e a jló na ɖɔ é?

NǓKPƆ́NNÚMƐ 2

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

Etɛ lɛ a ka sixu bló bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na vo, hwenu e a ɖò xó ɖɔ nú ye wɛ é?

NǓKPƆ́NNÚMƐ 3

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Nɛ̌ a ka sixu zán nǔkanbyɔ lɛ dó jlɛ́ xó dó xó wu xá tóɖówetɔ́ lɛ, dó fɔ́n jlǒ yetɔn nyite bo gbɛkan d’enu, alǒ dó tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí gbɔn?

NǓKPƆ́NNÚMƐ 4

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ nú tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na ɖu wemafɔ Biblu tɔn e a xà lɛ é sín lè hugǎn gbɔn?

NǓKPƆ́NNÚMƐ 5

Nǔxixa E Sɔgbe É

Etɛ lɛ mɔ̌ ka sixu d’alɔ mɛ bɔ è na xà nǔ e è wlan é pɛ́pɛ́ d’aga?

NǓKPƆ́NNÚMƐ 6

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

Nú a xà wemafɔ ɖé gudo ɔ, etɛ a ka ɖó na wà dó d’alɔ xósetɔ́ towe lɛ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ hwɛjijɔ e wu a xà wemafɔ ɔ é mɛ?