Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”—Xónusɔ́ɖóte

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”—Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte “Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ” tɔn.