Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Weziza kpo Sinmɛ lɛ Kpo

Weziza kpo Sinmɛ lɛ Kpo

Sinmɛ vovo e nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun lɛ é gɔ́ ayikúngban e jí mǐ ɖè é. Nukúnnú mimɔ jɛ mɛ e nyí jɔtɛn weziza kpo sinmɛ lɛ bǐ kpo tɔn é wu nɔ ɖè Alɔlyɛnzɔ́watɔ́ e é nyí é xlɛ́.