Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Nǔ lɛ Ci É

Lee Nǔ lɛ Ci É

Ðiɖe e dɔn mɛ lɛ é gɔ́ gbɛ̀ e mǐ jɔ bo wá mɔ é mɛ. Ye jɔ nú yeɖée kpowun wɛ à, alǒ kúnnuɖenú nǔ e è zán hwenu dó bló é tɔn wɛ nú ye?