Nǔjiwǔ E Ðò Nǔɖiɖó lɛ Mɛ lɛ É Nɔ Ðè Susu Mawu Tɔn Xlɛ́

Enyi mǐ kpɔ́n nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ganji ɔ, mǐ sixu mɔ jijɔ Gbɛɖotɔ́ ɔ tɔn lɛ, bo sɛkpɔ ɛ d’eji.

Weziza kpo Sinmɛ lɛ Kpo

Sinmɛ ɖɛkpɛɖɛkpɛ e nǔɖiɖó Jehovah tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó é nɔ flín mǐ gbè bǐ gbè ɖɔ wanyiyi e é ɖó nú mǐ é gɔ́ngɔ́n tawun.

Sin

Sin nyí kúnnuɖenú agbɔ̌nɖowǔnanɔ ɖé, bo nɔ ɖexlɛ́ gbè bǐ gbè ɖɔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn Jehovah Mawu ɖó nǔnywɛ.

Lee È Sɔnǔ nú Gbɛ̀ Gbɔn É

Nɛ̌ è ka dá gbɛ̀ ɔ gbɔn? Mǐ ka nɔ mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ è xwè sɔ bo bló nǔ lɛ, bɔ bǔninɔ ɖò nǔɖogbɛ lɛ bǐ tɛntin é à?

Lee Nǔ lɛ Ci É

Ðiɖe lɛ nyí nǔɖe bo jɔ nú yeɖée mɔ̌ kpowun ǎ. Ðokpo ɖokpo yetɔn nɔ xlɛ́ ɖɔ mɛɖé wɛ bló ye ɖó tito jí kpo sɔxwixwe kpo.