Mi Flín Asì Lɔti Tɔn

Akpá e Jezu gbà nú mɛ ɖò xwè 2 000 mɔ̌ ɖíe ɖɔ è ni flín asì Lɔti tɔn é kpó ɖò taji tawun ɖò égbé. Kpɔ́n lee Brian kpo Gloria kpo kplɔ́n bo cyɔn alɔ xwédo yetɔn jí dó awovinú e wu Jezu gb’akpá nú mɛ dó é.

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn​—Akpáxwé 1

Nɛ̌ xwédo Klisanwun tɔn égbé tɔn ɖé ka má ɖó wè ɖò gbejininɔ nú Mawu kpo dɔkun gbé nyinya kpo tɛntin gbɔn?

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn—Akpáxwé 2

Etɛ ka sixu flú mǐ ɖò gbigbɔ lixo bɔ mǐ na sà nùɖiɖi mǐtɔn kpo walɔ ɖagbe mǐtɔn lɛ kpo?

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn—Akpáxwé 3

Jezu kpi tan yetɔn nú é na kplɔ́n nǔ mǐ. Lee nǔ lɛ ɖó na fó gbɔn nú asì Lɔti tɔn é nɛ ǎ. É ka ɖó na fó gbɔn mɔ̌ nú mǐ lɔmɔ̌ ǎ.