Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?: Xónusɔ́ɖóte

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?: Xónusɔ́ɖóte

Nǔgbo wɛ ɖɔ aca e kúnkplá xɔ́ntɔn mɛ ninɔ lɛ é vovo wɛ mɛ lɛ nɔ xwedó, amɔ̌, akpágbánúmɛ ɖé na zɔ́n bɔ è na ɖu lè nǔgbododó e ɖò video elɔ mɛ lɛ é tɔn.