Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Hwɛhwɛ wɛ tan wanyiyi tɔn e xó è nɔ ɖɔ ɖò wema e nɔ ɖɔ xó dó wanyiyi jí lɛ é mɛ é nɔ fó kpo aluwɛ kpo, amɔ̌, wanyiyi adodwé ɔ nɔ jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn e ma nɔ huzu gbeɖé ǎ lɛ é jí.

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na ba mɛ ɖagbe e ye na wlí alɔ xá é, lobo lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ yeɖée ɖò alɔwliwli ɔ gudo.

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?: Xónusɔ́ɖóte

Nǔgbo wɛ ɖɔ aca e kúnkplá xɔ́ntɔn mɛ ninɔ lɛ é vovo wɛ mɛ lɛ nɔ xwedó, amɔ̌, a sixu ɖu nǔgbododó e ɖò video elɔ mɛ lɛ é sín lè.