Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Axɔsuɖuto Ɔ: Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É

Enyi è lin tamɛ dó xwè 100 e Axɔsuɖuto ɔ ko kpacɛ na wá yì é jí ɔ, etɛ lɛ é ka ko wà?