Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ?

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É