Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ?

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É