Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ-Sé-Dó-Kplɔ́n-Nǔ Junjɔn Biblu Jí Lɛ

Yǐ xóyidókanji e junjɔn tàn Biblu tɔn lɛ jí é, bo dó kplɔ́n nǔ dó mɛ e wu Biblu ɖɔ xó dó lɛ é, kpo nǔ taji e jɛ lɛ é kpo wu.

 

Ma sìn xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.

Nǔ e ɖò gbè elɔ mɛ lɛ é ɖò akpáxwé elɔ lɛ jí: