Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ E È Ðetɔ́n Ðò Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Jí lɛ É

Ðò azǎn kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo gudo ɔ, zǐn azǎn enɛ ɔ bá mɔ alǒ yí nǔ e è ɖetɔ́n ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ jí lɛ é.

 

XLƐ́
Kpaɖaɖa
Slɛ́

Azǎn 1tɔn

Azǎn 2gɔ́

Azǎn 3gɔ́