RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ, mitɔn ɖíe. Mi kpɔ́n nùkanbyɔ e ɖò wexwɛ 2gɔ́ ɔ jí é. Etɛ mi ka lin d’ewu?

Wemafɔ: Nùx 24:10

Nùxwlémɛ: Xota elɔ ɖɔ xó dó nugbodòdó ɖevo ɖěɖee xò nǔ dó akpà ɖokpo ɔ mɛ kpo elɔ kpo lɛ é jí.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mi yí gbè ɖɔ é ɖò taji ɖɔ è ni ba xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ bo zun à?

Wemafɔ: Nùx 13:20

Nùxwlémɛ: Wlɛnwín ɖagbe ɖěɖee è sixu zán bo zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ é ɖé lɛ ɖò Réveillez-vous! elɔ mɛ. [Ðɔ xó dó xota e ɖò wexwɛ 10-11 jí é jí.]

ÐǑTÓ MAWU BO NƆ GBƐ̀ KAKA SƆYI

Nùkanbyɔ: É ka jló mi bɔ mi na nɔ gbɛ̀ lehunkɔtɔn mɛ à? [Xlɛ́ ɛ wexwɛ 2-3, bo jó è dó nú é na xósin.]

Wemafɔ: Jel 29:11

Nùxwlémɛ: Alɔnuwema elɔ xlɛ́ lee mǐ sixu ɖótó Mawu bo ɖu vivǐ sɔgudo e sín tito é bló nú mǐ é tɔn gbɔn é. [Mi ba dò nú wexwɛ 4-5.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.