Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ƐSITƐ́Ɛ 1-5

Ɛsitɛ́ɛ Jɛhun Dó Togun Mawu Tɔn Jí

Ɛsitɛ́ɛ Jɛhun Dó Togun Mawu Tɔn Jí

Ɛsitɛ́ɛ ɖè nùɖiɖi kpo akɔnkpinkpan tewungbeju kpo xlɛ́ hwenu e é ɖò hun jɛ dó togun Mawu tɔn jí wɛ é

  • Enyi axɔsu ɔ ma ylɔ mɛɖé ǎ bonu é yì gɔ̌n tɔn ɔ, è sixu hu mɛ ɔ. Axɔsu ɔ sɔ́ ylɔ Ɛsitɛ́ɛ ɖě ǎ kaka b’ɛ ko ɖó azǎn 30

  • Zɛɛzɛsi I, ee è ɖɔ ɖɔ é wɛ nyí Axɔsu Axasuelusi é nyí mɛɖé bo nylahun. É ɖɔ gbè ɖokpo bɔ è sɛ́n nya ɖé ɖó wè bo tɛ́, bo dó dó sɛ́n nú mɛ ɖevo lɛ. É lɛ́vɔ ɖè Vasitíi sín axɔsi zinkpo jí hwenu e é gbɛ́ gbè n’i é

  • Ɛsitɛ́ɛ ɖó na ɖexlɛ́ ɖɔ Jwifu wɛ nú emi bo lɛ́ ɖexlɛ́ axɔsu ɔ ɖɔ wěɖexámɛtɔ́ tɔn e wu é ɖeji dó hugǎn é blɛ́ ɛ