Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!

Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!
XLƐ́

Ðò mɛylɔwema mímá e na bɛ́ ɖò Zofínkplɔsun ɔ sín azǎn 27gɔ́ ɔ gbè é hwenu ɔ, mǐ na ylɔ mɛ e wu mǐ kpé ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ bonu ye na flín kú Klisu tɔn xá mǐ. Mǐ ɖó na lɛ́ ɖó ayi te ganji bonu mɛɖebǔ ɖó jlǒ ɔ, mǐ na d’afɔ na.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É

ÐƆ NÙXWLÉMƐ TOWE

“Mǐ ɖò mɛylɔwema elɔ má nú mɛ bǐ wɛ nú nǔwiwa taji ɖé. Ðò azǎn 23gɔ́ Xwèjísun ɔ tɔn gbè ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn, lobo na ɖótó xóɖiɖɔ jinjɔn Biblu jí ɖé vɔ̌nu b’ɛ na xlɛ́ lè e kú tɔn hɛn wá nú mǐ é. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Enyi mi kpéwú hǔn, mi kɛnklɛn wá.”

Enyi mɛ ɔ ɖó jlǒ hǔn . . .

 • XWLÉ È ATƆXWƐ Ɔ

  Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • XLƐ́ Ɛ VIDEO FLǏN Ɔ TƆN

  Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

nyi a lɛkɔ wá ɔ, a sixu . . .

 • XLƐ́ VIDEO ETƐWU È KA ÐÓ NA KPLƆ́N BIBLU? MƐ Ɔ

  Enɛ gudo ɔ, xwlé wema Biblu kplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ ɔ.

 • XWLÉ ETƐ BIBLU KA KPLƆ́N MƐ TAWUN? MƐ Ɔ

  Zǎn wexwɛ 206-208 bo na mɔjɛmɛ ɖevo lɛ mɛ ɔ dó Flǐn ɔ jí. Enɛ gudo hǔn, xwlé è wema ɔ.

 • XWLÉ ÐǑTÓ MAWU BO NƆ GBƐ̀ KAKA SƆYI MƐ Ɔ

  Zǎn wexwɛ 18-19 bo ɖɔ xó dó kú Klisu tɔn sín tinmɛ jí. Enɛ gudo hǔn, xwlé è alɔnuwema ɔ.