Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɔví nyɔnu ɖé ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu zán wɛ ɖò Indonésie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Février 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wlɛnwín Réveillez-vous! kpo Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi kpo xwíxwlémɛ tɔn lɛ. Zán kpɔ́ndéwú elɔ lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɛɛmíi Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Nugbǒ Ɔ

Lin tamɛ kpɔ́n dó azɔ̌ syɛnsyɛn e é wà bo bló dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ ɖó lobo jɛhun dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jí é wu. (Nɛɛmíi 1-4)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɛɛmíi Nyí Nukúnkpénuwutɔ́ Tewungbeju Ðé

É d’alɔ Izlayɛli-ví lɛ bɔ ye j’awǎ ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. Lin tamɛ dó nǔ e jɛ ɖò Jeluzalɛmu ɖò sun Tishri 455 J.H.M. tɔn mɛ lɛ é jí. (Nɛɛmíi 8:1-18)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mawu Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Nɔ Gudo nú Tuto Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Ðò Nɛɛmíi hwenu ɔ, togun Jehovah tɔn sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ. (Nɛɛmíi 9-11)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Ali gègě wɛ hun nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ bɔ ye na zán gbɛ̀ e nyɔ́ hú bǐ é. Zǎn nùkanbyɔ lɛ dó ɖɔ xó dó video ɔ jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Wema Nɛɛmíi Tɔn Sín Nùkplɔnmɛ E Nyɔ́ Zán É ɖé Lɛ

Kpɔ́n lee Nɛɛmíi kpankɔ́n bo jɛhun dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jí gbɔn é. (Nɛɛmíi 12-13)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!

Mɛylɔwema Flǐn 2016 tɔn xwíxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú. Zǎn wlɛnwín e xó è ɖɔ lɛ é dó dó afɔ nú mɛɖebǔ e na ɖó jlǒ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ɛsitɛ́ɛ Jɛhun Dó Togun Mawu Tɔn Jí

Lin tamɛ kpɔ́n dó akɔnkpinkpan tewungbeju e é ɖexlɛ́ bo jɛhun dó togun Jehovah tɔn jí é wu. (Ɛsitɛ́ɛ 1-5)