Nɔví nyɔnu ɖé ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu zán wɛ ɖò Indonésie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Février 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wlɛnwín Réveillez-vous! kpo Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi kpo xwíxwlémɛ tɔn lɛ. Zán kpɔ́ndéwú elɔ lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɛɛmíi Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Nugbǒ Ɔ

Lin tamɛ kpɔ́n dó azɔ̌ syɛnsyɛn e é wà bo bló dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ ɖó lobo jɛhun dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jí é wu. (Nɛɛmíi 1-4)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɛɛmíi Nyí Nukúnkpénuwutɔ́ Tewungbeju Ðé

É d’alɔ Izlayɛli-ví lɛ bɔ ye j’awǎ ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. Lin tamɛ dó nǔ e jɛ ɖò Jeluzalɛmu ɖò sun Tishri 455 J.H.M. tɔn mɛ lɛ é jí. (Nɛɛmíi 8:1-18)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mawu Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Nɔ Gudo nú Tuto Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Ðò Nɛɛmíi hwenu ɔ, togun Jehovah tɔn sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ. (Nɛɛmíi 9-11)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Ali gègě wɛ hun nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ bɔ ye na zán gbɛ̀ e nyɔ́ hú bǐ é. Zǎn nùkanbyɔ lɛ dó ɖɔ xó dó video ɔ jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Wema Nɛɛmíi Tɔn Sín Nùkplɔnmɛ E Nyɔ́ Zán É ɖé Lɛ

Kpɔ́n lee Nɛɛmíi kpankɔ́n bo jɛhun dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jí gbɔn é. (Nɛɛmíi 12-13)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!

Mɛylɔwema Flǐn 2016 tɔn xwíxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú. Zǎn wlɛnwín e xó è ɖɔ lɛ é dó dó afɔ nú mɛɖebǔ e na ɖó jlǒ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ɛsitɛ́ɛ Jɛhun Dó Togun Mawu Tɔn Jí

Lin tamɛ kpɔ́n dó akɔnkpinkpan tewungbeju e é ɖexlɛ́ bo jɛhun dó togun Jehovah tɔn jí é wu. (Ɛsitɛ́ɛ 1-5)