Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Sɔnǔ nú Xójlawema Xwíxwlémɛ Hwiɖesunɔ Tɔn

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Sɔnǔ nú Xójlawema Xwíxwlémɛ Hwiɖesunɔ Tɔn
XLƐ́

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Linlin e nɔ d’alɔ mɛ lɛ é nɔ ɖò nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú e nɔ nɔ kplé sín azɔ̌wema ɔ mɛ lɛ é mɛ có, alixlɛ́mɛ kpowun wɛ ye nyí. Xógbe hwiɖesunɔ tɔn lɛ wɛ a ɖó na zán. É sixu jló we bɔ a na zán wlɛnwín ɖevo alǒ a sixu mɔ ɖɔ xota ɖevo wɛ na nyɔ́ hugǎn ɖò xá ɔ mɛ. Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nú a xà xójlawema ɔ, bo gbéjé nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ kpɔ́n, lobo kpɔ́n video nùxwlémɛ lɛ tɔn gudo ɔ, a sixu zán wěɖexámɛ e bɔ d’ewu lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un ka jló na zán nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ ɖě ɖ’emɛ à?’

ƐƐN

  • Sɔnǔ nú xónusɔ́ɖóte towe. Enyi a dó gbè xwétɔ́ ɔ lee é nɔ nyí gbɔn ɖò xá ɔ mɛ é gudo hǔn, ɖɔ nǔ e gbé a tɔ́n é ɖò klewun mɛ. (Kpɔ́ndéwú: “Un wá mi gɔ́n ɖó . . .”)

  • Lin tamɛ kpɔ́n dó lee a na gosin nùkanbyɔ ɔ jí bo jɛ wemafɔ ɔ jí lobo wá jɛ nùxwlémɛ ɔ jí gbɔn é wu. (Kpɔ́ndéwú: Bo na dó wá wemafɔ ɖé jí ɔ, a sixu ɖɔ: “Xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn e jɛmɛ nú mɛ é ɖokpo ɖíe.”)

  • Sɔ́ xota e ɖò xójlawema ɔ mɛ bo nyɔ́ nukún towe mɛ lobo na sɔgbe xá mɛ e ɖò xá towe mɛ lɛ é

  • Sɔnǔ nú nùkanbyɔ e na sɔ́ akpàkpà xwétɔ́ ɔ, bɔ mi na ɖɔ xó ɖó kpɔ́, b’ɛ ma ka na ɖè è kpò ǎ é ɖé. (Kpɔ́ndéwú: Nùkanbyɔ e ɖò wexwɛ 2gɔ́ xójlawema ɔ tɔn jí lɛ é.)

  • Ba wemafɔ e a na xà é. (Enyi ɖɔ Réveillez-vous! xwlé mɛ wɛ a ɖè ɔ, é ɖò dandan ɖɔ a ni xà wemafɔ ɖé ǎ, ɖó mɛ e ma tuùn nǔ sukpɔ́ dó Biblu jí ǎ bo ma tlɛ sɔ́ nɔ ɖeji dó sinsɛn wu ǎ lɛ é wɛ è bló xójlawema enɛ ɔ na.)

  • Sɔnǔ nú nukɛgbe e tinmɛ lè e xwétɔ́ ɔ na mɔ ɖò xota ɔ xixa mɛ é ɖokpo abǐ wè

É NA BO NYÍ ƐƐN ALǑ EǑ HǓN

  • Sɔnǔ nú nùkanbyɔ e a na na xósin na hwenu e a na yì ba mɛ ɔ kpɔ́n é

  • Wlan nǔ e na d’alɔ we bɔ a na flín nǔ e a jló na ɖɔ hweɖevonu lɛ é