Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ƐSITƐ́Ɛ 6-10

Ɛsitɛ́ɛ Wà Nǔ kpo Cejɛnnabi Má Ðó kpo nú Jehovah kpo Togun Tɔn Kpo

Ɛsitɛ́ɛ Wà Nǔ kpo Cejɛnnabi Má Ðó kpo nú Jehovah kpo Togun Tɔn Kpo
XLƐ́

Ɛsitɛ́ɛ jɛhun dó Jehovah kpo togun tɔn kpo jí kpo akɔnkpinkpan kpo kpodo cejɛnnabi ma ɖó kpan

8:3-5, 9

  • Ɛsitɛ́ɛ kpo Maadocée kpo ɖò ayijayǐ mɛ. Amɔ̌, è ɖò gbeta e Hamáa ɖetɔ́n ɖɔ è ni hu Jwifu lɛ bǐ é sɛ́dó axɔsuɖuto ɔ sín nùklɛ́ntɛn nùklɛ́ntɛn lɛ wɛ nɛ

  • Ɛsitɛ́ɛ lɛ́ zé gbɛ̀ tɔn ɖó axɔ nu, bɔ axɔsu ɔ ylɔ ɛ ǎ có, é yì xwetɔ́n ɖò nukɔn tɔn. É ya avǐ dó togun tɔn tamɛ, bo byɔ axɔsu ɔ ɖɔ é ni dɔn nǔ gbɔn gbeta baɖabaɖa enɛ ɔ jí

  • È sɔ́ nɔ dɔn nǔ gbɔn sɛ́n ɖěɖee axɔsu ɔ dó lɛ é jí ǎ. Enɛ wu ɔ, axɔsu ɔ na acɛ Ɛsitɛ́ɛ kpo Maadocée kpo ɖɔ ye ni ɖè sɛ́n yɔyɔ̌ ɖé tɔ́n

Jehovah na ɖuɖeji ɖaxó ɖé togun Tɔn

8:10-14, 17

  • È ɖè gbeta wegɔ ɔ tɔ́n, b’ɛ na acɛ Jwifu lɛ ɖɔ ye ni jɛhun dó yeɖée jí

  • Sɔxatɔ́ lɛ kanwezun gbɔn axɔsuɖuto ɔ bǐ mɛ, bɔ Jwifu lɛ sɔ́ ahwan nu

  • Mɛ gègě mɔ fɛ́nú Mawu tɔn sín kúnnuɖenú bo huzu Jwifu