Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛxixɔ ɔ Hun Fínfɔ́n Sín Kú Sín Ali

Gbɛxixɔ ɔ Hun Fínfɔ́n Sín Kú Sín Ali

Flǐn ɔ nɔ hun ali ɖagbe ɖé nú mǐ bɔ mǐ nɔ lin tamɛ dó nyɔna ɖěɖee gbɛxixɔ ɔ na hɛn wá nú mǐ ɖò sɔgudo lɛ é jí, ɖi fínfɔ́n sín kú. Jehovah ba gbeɖé gbéɖé ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni kú ǎ. Enɛ wɛ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ ɖaxó bǐ e mǐ nɔ mɔ é ɖokpo wɛ nyí kú mɛ vívɛ́ná ɖé tɔn sín aluwɛ. (1Kɔ 15:26) Jezu sè wuvɛ̌ hwenu e é mɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖò kú Lazáa tɔn sín aluwɛ mɛ é. (Jn 11:33-35) Ðó Jezu ɖi Tɔ́ tɔn pɛ́pɛ́pɛ́ wutu ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖeji ɖɔ Jehovah lɔ nɔ sè wuvɛ̌ hwenu e é mɔ mǐ ɖò aluwɛ mɛ vívɛ́ná mǐtɔn e kú lɛ é tɔn mɛ é. (Jn 14:7) Akpàkpà ɖò Jehovah sɔ́ wɛ dó hwenu e é na fɔ́n mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ sín kú é wu, bɔ mɔ̌ wɛ é ɖó na nyí nú mǐ lɔ.Jɔb 14:14, 15.

Ðó Jehovah nyí Mawu ɖé bo ɖò tito jí wutu ɔ, é sɔgbe ɖɔ è ni ɖi nǔ ɖɔ é na fɔ́n mɛ sín kú kpo tito kpo. (1Kɔ 14:33, 40) Nǔwiwa cyɔɖiɖi tɔn lɛ sixu jó tɛn dó nú doo didó nú mɛ e fɔ́n sín kú lɛ é. A ka nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó fínfɔ́n sín kú jí, ɖò taji ɔ, hwenu e a ɖò aluwɛ mɛ é à? (2Kɔ 4:17, 18) A ka nɔ dokú nú Jehovah, ɖó é sɔnǔ nú gbɛxixɔ ɔ bo lɛ́ ɖexlɛ́ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ mɛkúkú lɛ na fɔ́n wutu à?Kolo 3:15.

  • Xɔ́ntɔn towe kpo hɛnnumɔ towe ɖětɛ kpo a ka ɖò nukún ɖó wɛ tawun bo na lɛ́vɔ mɔ?

  • Mɛ e xó Biblu ɖɔ lɛ é ɖětɛ a ka jló tawun bo na xò gò bo ɖɔ xó xá?