Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mars 2016

Xwèjísun 21-27

JƆBU 6-10

Xwèjísun 21-27
 • Han 68 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jɔbu Gbejinɔtɔ́ ɔ Ðɔ Nǔ E Ðò Akɔ́n Jí N’i É”: (Cɛju 10)

  • Jɔb 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Nǔ e mɛɖé ɖɔ hwenu e é ɖò wuvɛ̌ mɛ é sixu nɔ ma nyí nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ tawun é (w13-EG 15/8 19 akpá. 7; w13-EG 15/5 22 akpá. 13)

  • Jɔb 9:20-22—Jɔbu wá gbeta e ma sɔgbe ǎ é kɔn ɖɔ nú emi ɖó nùɖiɖi nú Mawu kpo emi gbɔ kpo ɔ, Mawu kún nɔ keya na ó (w15-EG 1/7 12 akpá. 2)

  • Jɔb 10:12—È tɛ́n Jɔbu kpɔ́n syɛnsyɛn có, é ɖɔ ɖagbe Jehovah tɔn (w09-EG 15/4 7 akpá. 18; w09-EG 15/4 10 akpá. 13)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jɔb 6:14—Nɛ̌ Jɔbu ka tɛɖɛ̌ jí ɖɔ xomɛnyínyɔ́ ɖò taji gbɔn? (w10-EG 15/11 32 akpá. 20)

  • Jɔb 7:9, 10; 10:21—Jɔbu ɖó nukún fínfɔ́n sín kú sɔgudo tɔn có, aniwu é ka ɖɔ xó ɖěɖee ɖò wemafɔ enɛ lɛ mɛ é? (w06-EG 15/3 14 akpá. 11)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa Jɔb 9:1-21 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: w16.3 32—Ðɔ xó dó tuto nùnina tɔn wu. (Cɛju 2)

 • Mɛbakpɔ́n: w16.3 32—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. (Cɛju 4)

 • Biblu Kplɔnkplɔn: fg nùkplɔnkplɔn 2gɔ́ ɔ, akpá. 6-8. (Cɛju 6)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 114

 • Ðǒ Ayi Te Hwenu E A Ðò Gbɔ Dó nú Mɛ Ðevo lɛ Wɛ É: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video e mɛxo agun tɔn lɛ kpɔ́n ɖò Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn wá yì é ɖé. Enɛ gudo hǔn, byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ kpɔ́ndéwú ɖagbe e nɔví sunnu wè lɛ sɔ́ ɖ’ayǐ dó lee è sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e mɛvívɛ́ tɔn ɖé kú, b’ɛ ɖɔ nǔ e ɖò akɔ́n tɔn jí é gbɔn é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 11 akpá. 12-20, vɔ̌gbɔnji (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 27 kpo Ðɛ Kpo