Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mi ka tuùn xógbe nukúnɖeji elɔ lɛ à?

Wemafɔ: Jn 3:16

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee wuvɛ̌ e Jezu mɔ é kpo kú tɔn kpo sixu hɛn lè wá nú mi gbɔn é.

ATƆXWƐ (wexwɛ gudo tɔn)

Nùkanbyɔ: Mi kpɔ́n nùkanbyɔ elɔ kpo xósin kpaà e mɛ lɛ nɔ na é ɖé lɛ kpo. [Xà nùkanbyɔ nukɔntɔn ɔ kpo xósin e bɔ d’ewu lɛ é kpo.] Etɛ ka nyí xósin mitɔn?

Wemafɔ: Mt 4:1-4

Nùxwlémɛ: Ðó Awovi ɖɔ xó xá Jezu bo tɛ́n ɛ kpɔ́n wutu ɔ, é sixu nyí nǔ nyanya e ɖò gbɛtɔ́ mɛ é kpowun ǎ. Nǔ ɖevo tɛ lɛ Biblu ka ɖɔ dó Awovi wu? Xota elɔ gbajɛ̌mɛ na.

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN

Nùxwlémɛ: “Mǐ ɖò mɛylɔwema elɔ má nú mɛ bǐ wɛ nú nǔwiwa taji ɖé. [Sɔ́ mɛylɔwema ɔ ɖokpo nú xwétɔ́ ɔ.] Ðò azǎn 23gɔ́ Xwèjísun ɔ tɔn gbè ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn, lobo na ɖótó xóɖiɖɔ junjɔn Biblu jí ɖé vɔ̌nu b’ɛ na xlɛ́ lè e kú tɔn hɛn wá nú mǐ é. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Enyi mi kpéwú hǔn, mi kɛnklɛn bo wá.”

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.