Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EBLÉE LƐ 9-10

“Nǔ Ðagbe E Jawě lɛ Sín . . . Yɛ”

“Nǔ Ðagbe E Jawě lɛ Sín . . . Yɛ”

9:12-14, 24-26; 10:1-4

Goxɔ ɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nǔ jɛ tuto e Mawu bló bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ gbɔn gbɛxixɔ ɔ gblamɛ é wu. Ðɔ nǔ e goxɔ ɔ sín akpáxwé ɛnɛ elɔ lɛ nɔte na lɛ é.

  1. Xɔmɛgbovɔ ɔ

  2. Kanlin e è dó savɔ̌ na é ɖé sín hun fúnfún fúnfún gbɔn Akɔjijɛgbá ɔ nukɔn

  3. Tɛn Mímɛ́ Bǐ Ɔ

  4. Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ

 
  • Jezu

  • Jixwé

  • Lee gbɛxixɔ ɔ xɔ akwɛ gbɔn é xwíxwlé Jehovah

  • Agbaza Klisu tɔn