Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Sɔ́ Hwiɖée Hwe Bo Nɔ Lɛ́ Nɔ Jlɛ̌ Jí Klisu Ðɔhun

Nɔ Sɔ́ Hwiɖée Hwe Bo Nɔ Lɛ́ Nɔ Jlɛ̌ Jí Klisu Ðɔhun

Jezu wɛ nyí gbɛtɔ́ nukúnɖeji hugǎn e nɔ ayikúngban jí kpɔ́n é có, é sɔ́ éɖée hwe bo lɛ́ nɔ jlɛ̌ jí, gbɔn susu kpikpa nú Jehovah gblamɛ. (Jn 7:16-18) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Satáan huzu Awovi, tinmɛ tɔn wɛ nyí “Jidómɛtɔ́.” (Jn 8:44) Linlin Satáan tɔn tɔ́n ɖò lee Falizyɛn lɛ nɔ wà nǔ gbɔn é mɛ, goyiyi yetɔn zɔ́n bɔ ye nɔ ɖè mɛɖebǔ e ɖi nǔ nú Mɛsiya ɔ é kpò. (Jn 7:45-49) Enyi è jɔwu mǐ alǒ è ɖè azɔ̌ nú mǐ ɖò agun ɔ mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun gbɔn?

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: NƆ NYÌ ALƆ NÚ MƐNUJLOJLO KPO AJƆ̌JIJLA NÚ MƐÐÉE KPO, AKPÁXWÉ 1TƆN Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, MI ÐƆ XÓ DÓ NÙKANBYƆ E BƆ D’EWU É JÍ:

  • Nɛ̌ Sisi ka ɖè goyiyi xlɛ́ gbɔn?

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: NƆ NYÌ ALƆ NÚ MƐNUJLOJLO KPO AJƆ̌JIJLA NÚ MƐÐÉE KPO, AKPÁXWÉ 2GƆ́ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, MI ÐƆ XÓ DÓ NÙKANBYƆ E BƆ D’EWU LƐ É JÍ:

  • Nɛ̌ Sisi ka ɖè mɛɖesɔhwe xlɛ́ gbɔn?

    Nɛ̌ Sisi ka dó wusyɛn lanmɛ nú Timɔ kpo Adɔfu kpo gbɔn?

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: MA NƆ YÍ GO Ó, MA NƆ WÀ WINNYANÚ Ó, AKPÁXWÉ 1TƆN Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, MI ÐƆ XÓ DÓ NÙKANBYƆ E BƆ D’EWU É JÍ:

  • Nɛ̌ Nɔví Mawutɔn ma ka nɔ jlɛ̌ jí ǎ gbɔn?

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: MA NƆ YÍ GO Ó, MA NƆ WÀ WINNYANÚ Ó, AKPÁXWÉ 2GƆ́ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, MI ÐƆ XÓ DÓ NÙKANBYƆ E BƆ D’EWU LƐ É JÍ:

  • Nɛ̌ Nɔví Mawutɔn ka nɔ jlɛ̌ jí gbɔn?

    Etɛ kpɔ́ndéwú Nɔví Mawutɔn tɔn ka kplɔ́n Katé?