Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 7-8

Jezu Kpa Susu nú Tɔ́ Tɔn

Jezu Kpa Susu nú Tɔ́ Tɔn

7:15-18, 28, 29; 8:29

Jezu nɔ kpa susu nú Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ ɖò nǔ e é nɔ ɖɔ bo nɔ wà lɛ é bǐ mɛ. Jezu ba ɖɔ mɛ lɛ ni tuùn ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ wɛn emitɔn gosin. Enɛ wu ɔ, Mawuxówema ɔ jí wɛ é nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ jinjɔn bo nɔ ɖè xó sín mɛ hwɛhwɛ. Hwenu e è kpa Jezu é ɔ, é gbɛ́ bo sɔ́ susu ɔ jó nú Jehovah. Azɔ̌ e Jehovah zɔ́n ɛ é wiwa wɛ nyí nǔ nukɔntɔn e ɖu ayi mɛ n’i é.—Jn 17:4.

Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun . . .

  • hwenu e mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ alǒ sín ataa jí wɛ é gbɔn?

  • hwenu e mɛ ɖevo lɛ kpa mǐ é gbɔn?

  • hwenu e mǐ ɖò lee mǐ na zán hwenu mǐtɔn gbɔn é ɖɔ wɛ é gbɔn?