Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Ðebǔ Yì Gbě Ǎ

Nǔ Ðebǔ Yì Gbě Ǎ

Ee Jezu gbɔn nùjiwǔ gblamɛ bo na nùɖuɖu sunnu 5 000 gɔ́ nú nyɔnu lɛ kpo yɔkpɔvu lɛ kpo gudo é ɔ, é ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi bɛ́ nǔ e ye ɖu kpò lɛ bǐ, bonu ɖě ma yì gbě ó.” (Jn 6:12) Nǔ e Jehovah na é sù Jezu nukúnmɛ, b’ɛ hɛn ɖebǔ gú ǎ.

Égbé ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ dó gǎn bo nɔ wà nǔ Jezu ɖɔhun, bo nɔ zán nǔɖokan e è sɔ́ jó dó Mawu takúnmɛ lɛ é kpo nùnywɛ kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e è ɖò hɔnkàn gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn gbá wɛ ɖò Warwick, New York é ɔ, nɔví lɛ xwedó tuto xɔgbigbá tɔn e na zɔ́n bɔ è na zán nùnina lɛ ganji é ɖé.

NƐ̌ MǏ KA SIXU NYÌ ALƆ NÚ NǓHƐNGU . . .