Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Xóɖɔɖókpɔ́ Sixu Tɔ́n Kɔ Dó Kúnnuɖiɖe Mɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Xóɖɔɖókpɔ́ Sixu Tɔ́n Kɔ Dó Kúnnuɖiɖe Mɛ

Jezu kpéwú bo ɖekúnnu nú nyɔnu Samalíinu ɔ ɖó é bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá ɛ wutu. Nɛ̌ xóɖɔɖókpɔ́ xá jonɔ lɛ ka sixu zɔ́n bɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na lɛ́ bí alɔ nú mǐ d’eji gbɔn?

  • Nɔ dó xɔ́ntɔn mɛ lɛ, bo nɔ ɖɔ xó xá ye. Nǔ ko cikɔ nú Jezu có, é byɔ sìn kpowun dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ tɔn. Enɛ wu ɔ, a sixu dó gbè mɛ ɔ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo dó bɛ́, boya a sixu ɖɔ xó dó lee ayǐ mɛ cí é, alǒ nǔ yaɖeyaɖe e jɛ é ɖé wu. Flín ɖɔ nǔ nukɔntɔn e gbé a na nya kpowun é wɛ nyí ɖɔ a na bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ ɔ, enɛ wu ɔ, ɖɔ xó dó xota ɖebǔ e sixu dɔn mɛ ɔ é ɖé jí. Enyi é ma yí gbè ǎ hǔn, nùɖé gú we ǎ. Tɛ́n kpɔ́n bo lɛ́ ɖɔ xó xá mɛ ɖevo. Byɔ akɔnkpinkpan Jehovah.—Nɛɛ 2:4; Mɛ 4:29.

  • Nɔ ɖò acéjí bo na xwlé wɛnɖagbe ɔ mɛ hwenu e ali tɔn na hun é, ma ka nɔ kplakpla jí ó. Nǔ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ ni yì lee mǐ ko nɔ ɖɔ xó gbɔn ayǐ vɔ̌ gbè é ɖɔhun. Enyi a ɖɔ ɖɔ emi na ɖekúnnu nú mɛ ɔ dandan jɛn wɛ ɔ, nǔ lɛ sixu wlú dó è, b’ɛ na ɖó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ te. Enyi a ma kpéwú bo ɖekúnnu cobonu xóɖɔɖókpɔ́ ɔ fó ǎ hǔn, ma nú é vɛ́ nú we ó. Enyi xɛsi nɔ ɖi we dó wɛnɖagbe ɔ xwíxwlémɛ wu hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo nɔ bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ lɛ, é ka nyí ɖɔ a na ɖekúnnu dandan wu wɛ ǎ. [Xò video 1tɔn ɔ bonu mi ɖɔ xó d’eji.]

  • Nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ hun kúnnuɖiɖe sín ali, gbɔn xó e sixu sísɛ́ mɛ e ɖɔ xó xá wɛ a ɖè é b’ɛ na kàn mɔjɛmɛ ɖé byɔ é ɖé ɖiɖɔ dó nùɖiɖi towe wu gblamɛ. Jezu ɖɔ xó e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé, bɔ enɛ sísɛ́ nyɔnu ɔ b’ɛ kàn nǔ gègě byɔ. Hwenu e Jezu wá xwlé wɛnɖagbe ɔ nyɔnu ɔ é ɔ, é na xósin nú nùkanbyɔ tɔn lɛ kpowun. [Xò video 2gɔ́ ɔ bonu mi ɖɔ xó d’eji, enɛ gudo hǔn, xò video 3gɔ́ ɔ bonu mi ɖɔ xó d’eji.]