Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 3-4

Jezu Ðekúnnu nú Nyɔnu Samalíinu Ðé

Jezu Ðekúnnu nú Nyɔnu Samalíinu Ðé

4:6-26, 39-41

Etɛ ka d’alɔ Jezu b’ɛ kpéwú bo ɖekúnnu ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu?

  • 4:7, 8—É byɔ sìn dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ, é ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto ɔ wu alǒ ɖè éɖée xlɛ́ ɖɔ emi wɛ nyí Mɛsiya ɔ tlɔlɔ ǎ

  • 4:9—É ɖó linlin agɔ ɖebǔ dó kún e mɛ nyɔnu Samalíinu ɔ jɔ sín é wu ǎ

  • 4:9, 12—Hwenu e nyɔnu ɔ fɔ́n nùkanbyɔ e sixu dɔn adɔn wá é ɖé nyite é ɔ, Jezu dɔn nǔ xá ɛ ǎ, loɔ, é sɔ́ ayi ɖó nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ é ko ɖè é jí.—cf-F 77 akpá. 3

  • 4:10—É zán nǔ e nyɔnu ɔ ko nɔ wà ayihɔngbe ayihɔngbe é dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ

  • 4:16-19—Gbɛ̀ blíblí zán wɛ é ɖè có, Jezu ka wlí yɛ̌yi n’i

Nɛ̌ tan elɔ ka xlɛ́ lee kúnnuɖiɖe e ma nyí aca tɔn ǎ é ɖò taji sɔ́ é gbɔn?