Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

10-16 Septembre

JAAN 3-4

10-16 Septembre
 • Han 57 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Ðekúnnu nú Nyɔnu Samalíinu Ðé”: (Cɛju 10)

  • Jn 4:6-8—Nǔ ko cikɔ nú Jezu có, é ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ bo ɖekúnnu nú nyɔnu Samalíinu ɖé (“nǔ cikɔ n’i” tinmɛ ɖevo dó Jn 4:6 jí, nwtsty)

  • Jn 4:21-24—Xó e Jezu bɛ́ lɛ́ɛ xá nyɔnu Samalíinu ɔ é wá tɔ́n kɔ dó kúnnuɖiɖe ɖaxó mɛ

  • Jn 4:39-41—Gǎn e Jezu dó lɛ é zɔ́n bɔ Samalíinu gègě ɖi nǔ n’i

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 3:29—Nɛ̌ mǐ ka ɖó na mɔ nukúnnú jɛ wemafɔ enɛ mɛ gbɔn? (“asisúnɔ ɔ sín xɔ́ntɔn” tinmɛ ɖevo dó Jn 3:29 jí, nwtsty)

  • Jn 4:10—Nɛ̌ nyɔnu Samalíinu ɔ ka sixu ko mɔ nukúnnú jɛ xó e Jezu ɖɔ bo ɖɔ “sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ” mɛ gbɔn? Amɔ̌, etɛ dó gesí wɛ Jezu ka ɖè? (“sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ” tinmɛ ɖevo dó Jn 4:10 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 4:1-15

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN