Nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é dó wusyɛn lanmɛ nú Jwifu e yì kannumɔgbenu lɛ é, ɖó é na nukúnɖiɖo ye ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ. Ðò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ko “yì jǐ hú só ɖě lɛ bǐ,” bɔ mǐ ɖò mɛ e gosin akɔta lɛ bǐ mɛ bo nyì ahwan wá gɔ̌n tɔn lɛ é mɛ. (Eza 2:2) Hwɛhwɛ ɔ, a ka nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó wǔjɔmɛ e a ɖó bo tuùn Jehovah lobo ɖò sinsɛn ɛ wɛ é jí à?

NYƆNA SINSƐN-BIBLO MIMƐ̌ Ɔ TƆN LƐ:

  • Mǐ ɖó nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e nɔ na xósin nú nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ é gègě, nugbodòdó e nyɔ́ zán bɔ è sixu xwédo lɛ é, kpo nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖé kpo.​—Eza 48:17, 18; 65:13; Hlɔ 15:4

  • Mǐ ɖó kplékplé nɔví lɛ tɔn wanyiyinɔ ɖé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.​—Ðɛ 133:1; Jn 13:35

  • È jɔwu mǐ bɔ mǐ nyí azɔ̌watɔ́gbɛ́ Mawu tɔn ɖò azɔ̌ e jɛmɛ nú mɛ é ɖé mɛ.​—Mɛ 20:35; 2Kɔ 6:1

  • Mǐ ɖó “Fífá Mawu tɔn” e nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ é.​—Fili 4:6, 7

  • Mǐ nɔ ɖó ayixa mímɛ́.​—2Ti 1:3

  • Mǐ sixu nyí “xɔ́ntɔn Mawu tɔn.”​—Ja 2:23

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ un ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ xɔ akwɛ ɖò nukún ce mɛ ɖè?