Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 42-45

È Vɔ́ Sinsɛn-Biblo Mimɛ̌ ɔ Ð’ayǐ!

È Vɔ́ Sinsɛn-Biblo Mimɛ̌ ɔ Ð’ayǐ!

Nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é na jiɖe Jwifu gbejinɔtɔ́ e kpò ɖò ye mɛ e yì kannumɔgbenu lɛ é mɛ é ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é lɛ́ flín ye nugbodòdó Jehovah tɔn e yì jǐ tawun bo kúnkplá sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ lɛ é.

Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ na kplɔ́n nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ togun ɔ

44:23

Slɛ́ lee deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ kplɔ́n vogbingbɔn e ɖò nǔ e mɛ́ é kpo nǔ e blí é kpo tɛntin é mǐ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ. (kr 110-117)

Togun ɔ na nɔ gudo nú mɛ ɖěɖee nɔ kpé nukún dó nǔ wu lɛ é

45:16

Ðɔ ali e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú mɛxo agun tɔn lɛ ɖò agun ɔ mɛ é ɖé lɛ.